Forum om några av kommunens stora frågor

Skolans omorganisering väcker oro

Falköpings kommun skapar en ny skolorganisation för att säkerställa att varje barn får en likvärdig utbildning oavsett var man bor. Det leder till många svåra avvägningar och beslut. Det räcker inte med att informera berörda invånare, det handlar snarare om att lyssna och ta allas röster på allvar.

Komplexa frågor

Att lägga ner skolor, bygga nya och renovera andra är en komplex fråga. Den handlar om flera känsliga frågor samtidigt och berör många invånare på olika sätt. Komplexa frågor kan inte hanteras som om de vore enkla. Av den anledning har vi tagit hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som arbetar aktivt med att utveckla nya sätt att arbeta med svårlösta samhällsfrågor tillsammans med kommuner. Vår vision är att involvera berörda invånare i samtal om omorganiseringens konsekvenser. Eftersom detta är ett arbete som är omfattande och unikt behöver vi utveckla vår kompetens i detta område. Vår förhoppning är att utveckla forum där medborgare och kommunen samverkar för att hantera de stora utmaningar som kommunen står inför.

Som första steg måste vi ta reda på hur invånare ser på skolans omorganiserings konsekvenser och hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för barn och familjer framöver. Vi började med att prata med ett brett spektrum av invånare, företagare, politiker och tjänstepersoner och insåg att frågan är mycket större än vad vi först anade. Två områden stod ut bland perspektiven som hördes i samtalen – segregation och motsättningen mellan landsbygden och tätorten. Politiker gav då uppdrag att utforska dessa två frågor i förhållande till skolans omorganisering i ett större djup.

Segregation

Ett brett samtal ska föras om segregation i Falköpings kommun och särskilt hur den påverkar skolor. Frågan är relevant för alla som bor i kommunen. För att göra samtalet mer hanterbart ska den genomföras i faser. Vi börjar med gymnasieskolan för att sedan fokusera på grundskolan och bostadsområden.

Vi börjar med att ta reda på hur invånare, företagare, organisationer, kommunanställda och politiker ser på segregation som samhällsproblem. Istället för att kommunen definierar problemet och bestämmer sig för åtgärder, tar vi hjälp av flera för att förstå vidden och djupet i frågan. Sedan vill vi anordna samtal där alla perspektiv representeras och där sätt att skapa ett inkluderande samhälle tas fram tillsammans.

Landsbygd och tätort

Parallellt inledas även ett omfattande samtal om landsbygdens roll i förhållande till tätorten. Omorganisering av skolan har resulterat i att några skolor på landsbygden lagdes ner och andra upprustas. Vår förhoppning är att dra igång under våren 2019 och kommer att kontakta intressenter för att förstå problemets art och omfattning för att kunna möjliggöra meningsfulla samtal.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om den nya satsningen.