Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2020-01-15

Kommunerna i Samhällsskydd Mellersta Skaraborg övar totalförsvar tillsammans med resten av Sverige

Pressmeddelande. Nu under januari drar Totalförsvarsövning 2020 igång på allvar i Västra Götaland. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm deltar i övningen tillsammans med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten deltar i övningen som kommer att pågå under hela 2020. Nationellt är det totalt runt 400 aktörer runtom i Sverige som kommer att öva olika delar av totalförsvaret med syftet att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I den första övningsdelen övas att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

Kommunernas roll i övningen

Kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm deltar i övningen tillsammans med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Övningen är en möjlighet för alla kommuner att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

- Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalförsvaret ska fungera. Samhället är i behov av att kommunernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis dricksvattenförsörjning, energi och omsorg, säger Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Den del av övningen som startar i januari är en så kallad seminarieövning som går ut på att diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi
samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

I totalförsvarsövningen kommer bland annat beslutskedjor övas och testas på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra och men också hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar och är en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vårt samhälle kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger möjligheter att bygga upp kunskap och utveckla förmågan attupprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret i länet

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i Västra Götaland. Fokus är det civila försvaret som har tre huvuduppgifter:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Bakgrund

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Läs mer

Om civilt försvar (Länsstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats
Om Totalförsvarsövning 2020 (Länsstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats
Om den enskildes roll i totalförsvaret (Din Säkerhets webbplats, en del av MSB)länk till annan webbplats

Kontaktpersoner

Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg,
Telefon 0515-88 58 69
E-post peder.samuelsson@falkoping.se

Charlotte Jeppsson Hagstrand, övningsledare, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Telefon 010-224 53 94 eller 070-657 11 03
E-post charlotte.hagstrand@lansstyrelsen.se