Starta enskild verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du startar en fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola.

Verksamheten ska ha god kvalitet och säkerhet och uppfylla ett antal krav som finns i skollagen.

Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Starta fristående förskola

I Falköpings kommun är det barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola.

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Så ansöker du

Ansök genom att fylla vår ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med nödvändiga bilagor via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas.

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
521 81 Falköping

Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Efter det kan huvudmannen kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska informera förvaltningen i god tid innan verksamheten startar.

Starta fristående skola eller fritidshem

För att starta en fristående skola eller fritidshem behövs ett tillstånd från Skolinspektionen.

Så ansöker du

Du ansöker enklast med hjälp av skolinspektionens webbformulär. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari året innan skolan ska starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens krav.

Ansökan granskas utifrån skollagen och läroplanen

Skolinspektionen granskar ansökan utifrån de kriterier som är uppsatta för godkännande som huvudman enligt skollagen. Det ankommer på huvudmannen, alltså den som står bakom den fristående skolan, att i sin ansökan tydligt visa att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Efter en första genomgång av ansökan kan Skolinspektionen begära in kompletterande uppgifter.

Kommunen får yttra sig

Ansökan skickas sedan på remiss till den kommun där skolan vill etablera sig. När det gäller gymnasieskolor får även kranskommunerna möjlighet att yttra sig. Kommunerna får tillfälle att yttra sig om effekterna av etableringen av en ny fristående skola eller en ny utbildning på redan befintlig skola.

Skolinspektionen tar beslut

Skolinspektionen tar beslut utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan samt eventuella kompletteringar. Skolinspektionen beslutar om godkännande för en skola eller utbildning. Om möjligt ska beslutet vara klart den 1 oktober året innan skolan ska starta. Beslutet skickas till sökande, berörda kommuner, Utbildningsdepartementet, Centrala Studiemedelsnämnden samt Statistiska Centralbyrån.

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skall skickas eller lämnas till Skolinspektionen. Det ska framgå av överklagandet vilket beslut som överklagas, vilken ändring som önskas samt vilka skäl som finns för ändring av Skolinspektionens beslut.

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/länk till annan webbplats

Etableringskontroll

Innan en ny verksamhet öppnar eller flyttar in i nya lokaler, eller innan en ny dagbarnvårdare tar emot en barngrupp gör barn- och utbildningsförvaltningen en etableringskontroll.

Syftet med tillsynen är att se till att planeringen i ansökan om verksamheten går att genomföra.

Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Du som är huvudman ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etableringskontrollen är genomförd.

Om kontrollen visar att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter så fattar förskolenämndens arbetsutskott beslut om att avsluta etableringskontrollen.