Systematiskt kvalitetsarbete

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer i syfte att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

  • Uppföljning
  • Utvärdering och analys
  • Åtgärder och den fortsatta utveckling

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av måluppfyllelse för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden. För att säkerställa bedömningen arbetar förvaltningens verksamheter på olika sätt för att fånga in uppfattningar av måluppfyllelsen från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets kvalitetsarbete och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning som finns tillgänglig på hemsidan.

Ytterligare resultat finns också att hitta på Skolverkets hemsida under rubriken SIRIS. Här kan lätt olika kommuner eller skolor jämföras resultatmässigt.