Krisberedskap

Kommunen har ett ansvar för alla som befinner sig inom kommunens geografiska område vid en kris. Det betyder att kommunen också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

I kommunens ansvar ligger att samverka och samordna planering och förberedelser men även att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas vid en inträffad händelse samt att samordna informationen till allmänheten.

En del av detta är att se till att samhällsviktiga verksamheter inom kommunen fungerar. Det gäller till exempel äldreomsorg, skola och vattenförsörjning. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Din egen krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina närståendes säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter och media.

Att inför en kris tänka på sig själv är i själva verket att ta hänsyn till sina medmänniskor.

Förbered dig på att du och din familj ska klara er på egen hand åtminstone i krisens inledningsskede.

Du kan läsa mer om din egen krisberedskap i foldern ”Om krisen eller kriget kommer”. Länk till annan webbplats. Här finns bland annat råd om vad som kan vara bra att ha hemma.

Civilt försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället och som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp.

Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Det civila försvarets uppgift är bland annat att trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i kris, och att stödja försvarsmakten.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunernas skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag

Vid höjd beredskap ska kommunerna vidta särskilda åtgärder som rör

  • planering och inriktning av verksamheten.
  • tjänstgöring och ledighet för personal.
  • användning av tillgängliga resurser som behövs för att man, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

För dig som vill veta mer om totalförsvaret har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram en webbutbildning. Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Var finns skyddsrummen i din kommun?

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har register över alla skyddsrum i Sverige Länk till annan webbplats..

Hos MSB kan du också få svar på de vanligaste allmänna frågorna om skyddsrum Länk till annan webbplats..

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och hålls i sådant skick att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Kommunikation vid en kris

Kommunens hemsida är vår främsta informationskanal om en svår olycka, naturkatastrof, eller något annat allvarligt inträffar som berör kommunen.

Vid behov kommer respektive kommun även att öppna en upplysningscentral dit du kan vända dig för att få svar på dina frågor. Endast då uppdateras denna sida med ett nummer att ringa.

Håll dig informerad

Vid stora oförutsedda händelser är det extra viktigt att informationen som sprids är korrekt. Förmedla ingen information vidare om du inte är säker på att den kommer från en säker källa.

Felaktiga uppgifter som kommer i omlopp genom ryktesspridning kan få förödande konsekvenser. Vid kriser, mer än någonsin, gäller det att vara vaksam. Ta del av den information som ges, håll dig till de offentliga kanalerna och lita inte på ryktesspridning.

Tillförlitliga källor vid krissituationer

Kommunalt krisstöd/POSOM

POSOM står för psykologiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser och katastrofer.

POSOM ersätter inte kommunens eller annan ordinarie stödjande verksamhet för människor i utsatthet eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Gruppen är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.