Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassade grund- och gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Anpassad grundskola

Vem får gå i den anpassade grundskolan?

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i anpassade grundskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav.

Eleven erbjuds mottagande i anpassade grundskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

Beslut fattas om mottagande i anpassade grundskolan och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

I Falköping fattas detta beslut av verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum.

Efter anpassade grundskolan kan eleven söka till anpassade gymnasieskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Ämnen och ämnesområden

Utbildningen i anpassade grundskolan består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. De elever som bedöms inte kunna nå målen i ämnen blir mottagna i anpassade grundskolan i ämnesområden. Ämnena är samma som i den vanliga grundskolan och ämnesområdena är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktivitet och estetisk verksamhet.

Vill du veta mer?

Prata med rektor på skolan eller med verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum om du vill veta mer om anpassade grundskolan.

Anpassade grundskolan Vindängen

Anpassade grundskolan på Vindängen är uppdelad i inriktningarna; ämnen och ämnesområden.

Anpassade grundskolan med inriktning ämnen är för de elever som är mottagna i anpassad grundskola och bedöms efter ämnen i anpassade grundskolans läroplan. Eleverna läser samma ämnen som vanliga grundskolan men med timplan och kunskapskrav som är anpassade till elevgruppen. På Vindängens anpassade grundskola med inriktning ämnen finns elever i åk 1-6.

Anpassade grundskolan med inriktning ämnesområden är för de elever som är mottagna i anpassade grundskolan och bedöms inte ha förmåga att nå upp till anpassade grundskolans kunskapskrav. På Vindängens anpassade grundskola med inriktning ämnesområden finns elever i åk 1-9.

Vår vision är:

 • Lära för livet
 • Lika värde
 • Lust att lära
 • Lita på sin egen förmåga

Klasser:
årskurs 1 - årskurs 6
Fritidshem

Anpassade grundskolan Högstadium centrum

Pedagogisk verksamhet i autismvänlig miljö

Anpassade grundskolan är integrerad med grundskolan Högstadium centrum.

Vår målsättning

 • Verksamheten anpassas utifrån varje enskild elevs behov av stöd och särskilt stöd.
 • Undervisningen utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter, intresse och behov. Fokus på att synliggöra och utmana elevens möjligheter och förmågor.
 • I arbetslaget arbetar vi med "Hälsa och Livsstil" i syfte att öka ett lustfyllt lärande där elevens handlingsberedskap inför framtiden främjas.

Vårt arbetssätt

På skolan erbjuds en individanpassad undervisning där varje elevs förmåga, intresse och behov står i centrum och bildar grund för verksamheten. Den inre och yttre miljön är lämpad för att ge eleverna arbetsro. Den visuella kommunikationen med struktur och kontinuitet ger trygghet och koncentrationsmöjlighet.

Personalen arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik som innebär att man strukturerar dagen.

Klasser: Årskurs 7-9

Anpassade gymnasieskolan på Ållebergsgymnasiet

Vem får gå i den anpassade gymnasieskolan?

Alla program inom annpassade gymnasieskolan (tidigare särskolan) är på fyra år. Hit kan du söka om du har en utvecklingsvariation och är under 20 år. Du behöver inte ha gått i anpassade grundskolan för att få söka. Anpassade gymnasieskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Kommunen som du bor i gör en utredning för att avgöra om du får gå i anpassade gymnasieskolan.

Vilka program finns?

Inom anpassade gymnasieskolan vid Ållebergsgymnasiet finns det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg samt det individuella programmet.

I anpassade gymnasieskolan finns det finns också individuella program och möjlighet att välja att gå anpassade gymnasieskolan som lärling, på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska,
 • estetiska ämnen som bild och musik,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne, det kallas programfördjupning.

I anpassade gymnasieskolan ingår också ett individuellt val. Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas. Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A. Den som inte klarar kraven för betyget E, får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnasiearbete för anpassade gymnasieskolan, där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom det program du valt.
Om ditt gymnasiearbete når målen så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl. Apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan. I studieplanen står vilket program som du går och vilka kurser som ingår.

När du är klar med anpassade gymnasieskolan får du ett bevis för anpassade gymnaiseskolan.
Där står:

 • det program som du har gått,
 • de kurser som du läst,
 • dina betyg,
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på och vad ditt gymnasiearbete handlar om

Vill du veta mer?

Prata med rektor på skolan eller med verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum om du vill veta mer om anpassade grundskolan.