Vår organisation

Samhällskydd Mellersta Skaraborg (SMS) arbetar för ökad säkerhet i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vid en olycka som den drabbade inte kan hantera på egen hand, är vi redo att rycka ut och hjälpa till.

En stor del av vårt arbete består av att förebygga olyckor. Det gör vi bland annat genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Vid extraordinära händelser arbetar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för att ge stöd och hjälp till dem som bor och vistas i kommunerna.

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har tillsammans en organisation med en gemensam nämnd för att öka säkerheten till medborgarna. Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där personalen också har sin anställning. All administrativ personal utgår från Falköping.

Samordningscentral

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har en egen ledningscentral/samordningscentral. Från den följer vi kontinuerligt vad som händer lokalt, regionalt och nationellt för att snabbt kunna delge våra samarbetspartners aktuella lägesbilder. En av samordningscentralens uppgifter är att stödja kommunala förvaltningar i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner därav har den namnet Kommunernas Samordningscentral (KSC).

Vi hanterar också flertalet olika larm som är kopplade till oss, brand-, inbrotts- och driftslarm. Det finns också möjlighet att koppla larm för de som jobbar ensamma och personlarm till oss.

När ett larm kommer till oss ombesörjer vi att rätt resurs skickas till platsen för åtgärd. Från samordningscentralen leds den operativa räddningstjänsten inom kommunerna.

Samordningscentralen är bemannad dygnet runt året om av minst en person/ett inre befäl. De står i direktkontakt med SOS-alarm och har medlyssning på nödsamtal. Detta ger oss bra förutsättningar att snabbt larma ut rätt resurser till en händelse.

Stationer och bemanning

I vårt geografiska område finns fem brandstationer, Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Alla stationer är heltidsbemannade utom Floby som är en station med räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB-station). Floby ligger i Falköpings kommun.

Som heltidsanställd brandman har man sin placering på två av de fyra heltidsstationerna, antingen stationerna Falköping-Tidaholm eller stationerna Skara-Götene. Vi arbetar med ett så kallat delat dygnsschema på vardagar och hela dygn på helger. Arbetstiden är 42 timmar i veckan. Under sommaren har vi endast dygnsschema.

Bemanningen ser ut enligt följande:

  • Falköping: 1st styrkeledare (heltid), 4st brandmän (heltid) och 1st brandman under kontorstid
  • Floby: 1st styrkeledare (RIB) och 2st brandmän (RIB)
  • Götene: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid) och 2st brandmän (RIB)
  • Skara: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid), 5st brandmän (RIB) och 1st brandman under kontorstid
  • Tidaholm: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid) och 2st brandmän (RIB)

Vår värdegrund

Öppenhet: Vi delar med oss av kunskap och information till varandra. Alla tar ansvar för att ett tillåtande och tryggt klimat ska råda där alla vågar uttrycka sin åsikt för att förbättra och utveckla verksamheten. Vi vågar vara ärliga, be om hjälp och berätta om svårigheter eller misstag. Vi lyssnar på varandra och är öppna för nya tankar och arbetssätt.

Bemötande: Vi bemöter alla på ett trevligt, respektfullt och professionellt sätt, vi är förebilder. Vi ser och inkluderar varandra, vi är varandras arbetsmiljö. Nyfikenhet och delaktighet präglar vårt arbetssätt. Vi har ett prestigelöst förhållningssätt där vi ger varandra feedback. Vi pratar med varandra och inte om varandra.

Rättvisa: Oavsett vem du är behandlar vi alla lika utifrån individuella förutsättningar. Alla ska verka för delaktighet och insyn som skapar förståelse för beslut och på så sätt uppnår vi känslan av rättvisa.

Effektivitet: Vi planerar och förbereder med framförhållning så att vi kan vara flexibla och leverera rätt sak i rätt tid. Tillsammans är vi engagerade, hjälps åt och tar ansvar för arbetet mot gemensamma mål. Med kännedom om individers och verksamhetens styrkor och svagheter ska vi arbeta medvetet och tillsammans för att nå målen. Vi har tillit till varandra och tar tillvara på den stora kompetens som finns inom vår förvaltning.

Organisationsskiss

Organisationsskiss för Samhällsskydd Mellersta SkaraborgFörstora bilden

Klicka på bilden för att sen den i större format.