Vårt uppdrag

Vi vill att den upplevda tryggheten i våra kommuner ska vara hög. Oönskade händelser, samhällskriser och risken för att bli utsatt för brott ska minska.

Trygghet och säkerhet uppnås genom att:

 • den enskildes förmåga att hantera oönskade händelser och kriser stärks.
 • ett brett samordnat förebyggande arbete mot brott, oönskade händelser och kriser sker.
 • samverka inom och mellan kommunerna, med andra myndigheter, näringslivet och organisationer.
 • ständigt följa upp och analysera genomförd verksamhet.
 • ha en god förmåga att agera vid oönskade händelser och kriser.

För att uppnå trygghet och säkerhet för våra medborgare arbetar vi bland annat med följande uppgifter:

Besvarar frågor

Frågor från andra myndigheter

Polisen, tillståndsenheten för alkoholservering, byggnadsnämnderna och stadsbyggnadskontoren använder oss som experter. För Polisen och tillståndsenheten kan det handla om att man vill ha reda på om lokaler eller ytor är lämpliga ur brandsynpunkt vid ett evenemang eller om man ur brandskyddssynpunkt kan tillåta alkoholservering i lokalerna. För byggnadsnämnderna handlar det ofta om att vi ska granska ritningar och läsa igenom handlingar vid nybyggnation för att se till att den som ska bygga uppfyller lagkraven. För stadsbyggnadskontoren handlar det om planfrågor, att bedöma om ett område kan användas för ett visst ändamål (till exempel industriområde och bostadsområde) och vilka åtgärder man måste vidta för att vi ska kunna göra en insats mot brand eller annan olycka (brandposter, tillfartsvägar med mera).

Frågor från privatpersoner

Vi svarar också på många frågor om brandskydd från allmänheten och från verksamheter.

Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod för att samordna kommunernas förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och därmed öka tryggheten i våra kommuner.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar enligt EST i de fyra kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm tillsammans med externa samhällsaktörer såsom Polis, bostadsbolag, väktarbolag och näringsidkare med flera.

Målet med arbetsmetoden är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet. Genom att sätta in välanpassade insatser i god tid minskar otryggheten i samhället. 

Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder för att sedan kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet bygger på telefonkonferenser som sker varannan vecka där alla aktörerna medverkar. Konferenserna leds av personal från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Arbetet kan till exempel leda till att vi samordnar en insats för att vara många vuxna på stan ihop med till exempel skolavslutning, ronderar i områden där det händer saker.

Hembesök

Med jämna mellanrum gör vi hembesök på olika platser i våra fyra kommuner. Vi kommer hem till dig och ställer frågor kring ditt brandskydd för att öka din medvetenhet om vad du kan göra för att öka ditt brandskydd. I samband med besöket kan du till exempel få hjälp med att kontrollera din brandvarnare. Du väljer om du vill delta eller inte. Bor du i flerbostadshus får du information om vårt besök i förväg.

Information till medborgare

Vi försöker att vara synliga på många olika ställen och i många olika sammanhang. När det är lokala evenemang finns vi ofta på plats med våra fordon för att skapa kontakter och informera om till exempel brandskydd. Vid dessa tillfällen kan man till exempel få se hur det ser ut i en brandbil eller testa att släcka en brand med brandsläckare.

Vi besöker också olika möten och träffar för till exempel bostadsföreningar för att sprida kunskap kring brandskydd.

Skolutbildning

Alla elever i våra kommuner vill vi ska få utbildning i brand och första hjälpen under sin skoltid. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg tar emot alla kommunernas elever i årskurs två, fem och åtta.

I årskurs två och fem får man göra ett besök på närmaste brandstation och ta del av kunskaper som rör brand/eld och säkerhet. I årskurs två ligger fokus på egenskydd, kunna se faror och att kunna larma 112. I årskurs fem är fokus kamratlivräddning, kunna agera och rädda människor i omgivningen och man får prova att praktiskt släcka en eld med brandsläckare och hur man gör för att släcka en brinnande person.

I årskurs åtta samarbetar vi med ambulans, polis och drogförebyggare och vår del av utbildningen är att prata kring anlagda bränder, framför allt i skolmiljö. Fokus är att förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. Man får också testa att få ut en person ur ett rökfyllt rum samt släcka branden där.

Skydd mot olyckor

Arbetet med skydd mot olyckor sker som en direkt följd av krav i lagen om Skydd mot olyckor (2003:778 Länk till annan webbplats.). Det är en del av Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) ansvarsområde och ett integrerat arbete inom olika verksamhetsområden i kommunerna. SMS har ett ansvar att samordna arbetet med skydd mot olyckor inom vårt geografiska område som består av kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. En stor del av arbetet med skydd mot olyckor utgörs av SMS:s förebyggande och operativa verksamhet.

Vår operativa verksamhet larmas via vår egen ledningscentral och SOS. Detta sker när en oönskad händelse skett, till exempel trafikolycka, brand, naturkatastrof, drunkning eller vattenskada. Vi kan också vara behjälpliga vid andra uppdrag som hot om självmord där vi samarbetar med både ambulans och polis. Vi bistår även kommunala förvaltningar med teknisk service.

Säkerhet och beredskap

Säkerhetssamordnarna på SMS jobbar för kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm. Götene kommun ingår i SMS men har en egen säkerhetssamordnare. Vi ansvarar för arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Mellan kommunerna och Polisen finns ett samverkansavtal. Avtalet syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Våra arbetsområden är:

 • Krisberedskap
 • Civilt försvar
 • Brottsförebyggande
 • Trygghetsfrågor
 • Säkerhetsskydd
 • Personskydd
 • Internskydd
 • Riskhantering
 • Utbildning av system och ledning vid samhällsstörningar

Vi arbetar med systematiskt säkerhetsarbete, utbildning och övning. Vi ser också till att de riktlinjer och rutiner som arbetats fram på nationell nivå följs. Vi samverkar kontinuerligt med de kommunala förvaltningarna kring riskanalyser, handlingsplaner och övningar.

Vi förbereder och stödjer kommunerna vid en samhällsstörning genom att

 • kunna bedriva egen verksamhet
 • samordna krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer
 • samordna information till allmänheten
 • samverka på kommunal och regional nivå

Säkerhetsservice

Tillsyn och egensotning

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt lag om Skydd mot Olyckor gör vi bland annat på arbetsplatser, vårdlokaler, skolor och i bostäder. Då går vi igenom brandskyddet på platsen utifrån de lagar och regler som finns.

Vi bedömer också den enskildes förmåga att få sota sin egen eldstad efter en ansökan till oss. Brandskyddskontrollen utförs alltid av den skortsensfejare som kommunen har avtal med.

Tillsyn enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Vid tillsyn enligt denna lagstiftning kontrollerar vi att verksamheter hanterar sina brandfarliga och explosiva varor enligt lagstiftningen. Kontrollerna sker på industrier, i butiker, i skolor och hos privatpersoner.

Ungdomsstyrka

När man går i årskurs nio så kan man få chansen att vara med i Ungdomsstyrkan. Ca tio deltgare plockas ut som får möjligheten att testa blåljusyrken (räddningstjänst, polis och ambulans).

Under åtta tillfällen som ligger under höstlovet, sportlovet och påsklovet får deltagarna testa att vara brandman, lära sig om polisens arbete samt hur det är att jobba på ambulansen.

Deltagarna får kunskaper som är viktiga livet ut, chansen att träffa nya vänner och förhoppningsvis kan de inspireras att göra rätt vägval i framtiden.

Under läsåret ska ungdomarna även arbeta för en bättre miljö och bättre säkerhet på sina respektive skolor.

Fungerar det bra i Ungdomsstyrkan samt i skolan så kan deltagaren bli erbjuden ett sommarjobb på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Då får de bland annat arbeta med att förebygga brand och olyckor genom att utbilda andra barn och ungdomar.