Brandskyddskontroll och sotning

Rengöring av eldstäder och rökkanaler kallas för sotning. Brandskyddskontroll innebär en kontroll av anläggningens säkerhet och tillgänglighet.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om brister upptäcks vid kontrollen som innebär fara för annan olyckshändelse än brand, ska den som gör kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontroll får endast utföras av de sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med. Kontrollen utförs av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning.

Tidsintervallet för brandskyddskontroll är tre eller sex år beroende på typ av anläggning och hur ofta den används. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som ska utföra kontrollen.

Läs mer om brandskyddskontroll på MSB.se Länk till annan webbplats.

Sotning

Sotning sker främst för att förebygga brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Sotning bidrar också till effektivare förbränning och bättre energianvändning.

Kommunen får medge att en fastighetsägare själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen beslutar om frister, det vill säga längsta intervall mellan sotningarna.

Imkanaler från bostadskök omfattas inte av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Sotning, tidsfrister

Värmepanna, varmvattenpanna, varmluftspanna och ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare oavsett typ av bränsle: 3 år

Fasta bränslen

 • Eldning i konventionell panna: 3 gånger/år
 • Eldning i panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet. Pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning: 2 gånger/år
 • Eldning med träpellets eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning: 1 gånger/år

Flytande bränslen

 • Eldning i panna för tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning: 3 gånger/år
 • Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt överstiger 60 kW: 1 år
 • Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt ligger under 60 kW: 2 år

Köksspis, ugn och annan jämförbar förbränningsanordning (Avser eldning i större omfattning)

 • Eldning med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning: 6 gånger/år
 • Eldning med lätt eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning: 1 år

(Om eldning sker för enskilt hushållsbehov, se regler för lokal eldstad)

Lokal eldstad

 • Eldstad som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning: 1 år
 • Eldstad som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 3 år
 • Eldstad i fritidshus: 3 år

Imkanal

 • Restaurang eller storkök: 3 gånger/år
 • Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller motsvarande: 1 år

Undantag

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, eller det företag som anlitas för sotning och brandskyddskontroll, kan meddela undantag från sotning när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen. Nämnden kan i enskilda fall ändra intervallerna för sotning för att uppfylla kraven på brandsäkerhet.